Nowoczesna przyszłość.

Badania


Foresight systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów. To narzędzie podejmowania bieżących decyzji i mobilizowania wspólnych działań.

 

Foresight wskazuje na najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania, na których powinna się koncentrować aktywność państwa.

Wyniki foresightu pozwalają na kształtowanie regulacji prawnych w sposób służący poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw przy zachowaniu lub zwiększeniu korzyści ekonomicznych państw.

 

Foresight Obywatelski

 

 

Fakty

“Foresight po raz pierwszy zastosowano w Japonii w roku 1970 i upowszechniono na świecie na przełomie XX i XXI wieku w takich krajach jak: USA, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Szwecja, a także na Węgrzech i w Czechach..”

“Foresight jest procesem kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym zarówno naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu czy pracownicy administracji publicznej, biorą udział w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju badań i rozwoju technologii, w celu przysporzenia jak największych korzyści ekonomicznych i społecznych w gospodarce. Uczestniczący w projektowaniu foresight’u ustalają priorytetowe kierunki badań, wspólnie tworząc wizję przyszłych osiągnięć. Foresight można rozumieć także, jako usystematyzowane myślenie o pojawiających się możliwościach i wyzwaniach, trendach i przełomach i innych tego typu fenomenach. Myślenie to wykorzystuje wszystkie dostępne źródła informacji, angażuje głównych agentów zmian i stosuje sformalizowane techniki; syntetyczne i usystematyzowane w spójną strukturę poglądy (zamiast niespójnych dyskusji, które często są wartościowe i twórcze we wstępnej fazie, jednak wymagają sformułowania jasnych, klarownych wniosków, dla fazy ich realizacji). Celem takiego myślenia nie jest jednak dokonanie bardziej dogłębnych studiów przyszłego rozwoju zdarzeń, czy przygotowanie bardziej przekonujących scenariuszy i wiarygodnych modeli ekonometrycznych. Celem jest rozwinięcie strategicznej wizji i antycypującej inteligencji. Wizja ta służy podejmowaniu bieżących decyzji zorientowanych na przyszłość i mobilizowanie środowiska w celu podejmowania dalszych, wspólnych akcji.”
—Portal Innowacji, http://pi.gov.pl/parp/data/slownik/slownik.html